≡ Menu

Rehabilitació d’Edificis

En ReformaDeVivienda.com realitzem rehabilitacions d’edificis d’habitatges, edificis d’oficines, locals comercials i cases unifamiliars:

ESTRUCTURA I RENOVACIONS

 • Arquitectes i aparelladors
 • Disseny d’interiors
 • Reforma de façanes
 • Reforma de teulades
 • Reforma d’escales
 • Reforç de l’estructura de la construcció
 • Impermeabilització i protecció contra aigua i humitats
 • Adaptació de les condicions de l’edifici per a l’accessibilitat
 • Augment de la quantitat de llum natural i ventilació a l’interior
 • Augment i redimensionament dels espais interiors
 • Instal·lació o substitució d’ascensors
 • Millora de l’aïllament acústic de l’edifici
 • Renovació de l’interior: solucions en paleteria, pintura i fusteria
 • Millora de l’eficiència energètica de l’immoble (aïllament tèrmic)

INSTAL·LACIONS

 • Modernització de la instal·lació elèctrica
 • Modernització de la instal·lació de gas
 • Modernització del sistema de canonades i desguassos
 • Instal·lació de solucions d’energia solar
 • Instal·lació de xarxes locals de comunicacions: dades, audiovisuals i telefonia
 • Instal·lació de sistemes de seguretat: alarmes, cambres…

ASSESSORAMENT I SOLUCIONS

 • Assessorament sobre permisos i llicències d’obra en el seu municipi
 • Assessorament sobre ajuts i subvencions a la rehabilitació d’habitatges
 • Assessorament sobre solucions de finançament
 • Solucions temporals durant les obres: seguretat de l’immoble, habitatges de substitució…
 • Servei de mudances i guardamobles
Rehabilitació d'edificis 1
Els propietaris dels immobles tenen l’obligació legal de mantenir aquests en condicions de seguretat, salubritat i adorn públics

Inspecció tècnica dels edificis (I.T.E.) – Certificat d’Aptitud de l’Edifici

La inspecció tècnica dels edificis, en vigor des del 26 de febrer de 2011, és un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges a fi de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

En l’I.T.E., la inspecció és visual i es realitza sobre els elements accessibles de l’edificació. L’objecte de l’I.T.E. no és detectar vicis ocults a l’edifici ni fer una previsió de futurs deterioraments, encara que pot indicar que és convenient realitzar un diagnòstic més exhaustiu. La inspecció I.T.E. ha de ser realitzada per un tècnic col·legiat amb titulació d’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació, el qual és contractat pels titulars de l’edifici a inspeccionar.

La Inspecció Tècnica de l’Edifici (I.T.E.) esdevé en un informe que conté:

 • Una descripció de l’estat actual de l’edifici
 • La identificació de les deficiències detectades en l’edificació i el termini per esmenar-les
 • Una qualificació de l’estat general de l’edifici.

Aquest Informe I.T.E. és previ a l’obtenció del Certificat d’Aptitud de l’Edifici, expedit per l’Administració.

Rehabilitació d'habitatges 2
Una revisió i un adequat manteniment i conservació de l’edifici ajuda a evitar accidents i que aparegui per sorpresa la necessitat de realitzar forts desemborsaments en reparacions

A qui va dirigida l’I.T.E.?

 • Propietaris d’edificis d’habitatges (propietat vertical).
 • Comunitat de propietaris (propietat horitzontal).

L’I.T.E. no va dirigida a propietaris d’habitatges unifamiliars ni tampoc a la propietat d’edificis declarats inicialment en ruïna per l’ens local competent.

Obligació d’encarregar un certificat I.T.E.

Està obligada a encarregar l’I.T.E. la propietat dels edificis de més d’un habitatge i que concordin amb alguna de les següents circumstàncies:

 • Superin l’antiguitat establerta en el programa d’inspeccions (per exemple, a Catalunya, els edificis anteriors a 1930 han de disposar de la inspecció abans de 2013).
 • Vulguin acollir-se a ajuts públics per a la seva rehabilitació o algun dels seus habitatges.
 • Siguin determinats pels programes o ordenances locals.
 • Declari l’Administració l’obligació de realitzar la inspecció davant de causes justificades com situacions de risc, determi
  nedes deficiències o la ubicació en àrees de conservació i rehabilitació.

Terminis ITE Catalunya – Generalitat de Catalunya

Antiguitat de l’edifici Termini màxim per passar la inspecció
Anterior a 1930 Fins al 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970 Fins al 31 de desembre de 2015
A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleix els 45 anys d’antiguitat

Ampliar informació: Tràmit d’Inspecció Tècnica d’Edificis a l’Oficina Virtual de la Generalitat De Catalunya


En ReformaDeVivienda.com estem especialitzats en rehabilitació d’habitatges i edificis. Posem a la seva disposició el nostre equip d’arquitectes col·legiats, amb titulació de postgrau i experiència en Rehabilitació, Manteniment i Recuperació d’Edificis per realitzar:

 • Assessorament previ.
 • Inspecció I.T.E. i emetre el corresponent informe.
 • Crear el projecte tècnic de les obres a realitzar.
 • Desenvolupar el pressupost de les esmentades obres de rehabilitació.
 • Dirigir i coordinar els treballs de rehabilitació, a realitzar pel nostre equip d’obres i instal·lacions.
 • Assessorar-los sobre les subvencions en vigor en aquell moment i gestionar els permisos i certificats necessaris en l’Administració Pública.
 • Consulta i gestió sobre possibilitats de finançament.
Rehabilitació d’edificis a Barcelona i Tarragona. Rebi pressuposat sense compromís per a la seva rehabilitació d’edifici i certificació I.T.E., així com assessorament sobre subvencions.
Faci click aquí per sol·licitar pressupost de rehabilitació d’edifici


Serietat – Professionalitat – Òptima qualitat/preu